Informing Individuals with Limited English Proficiency of Language Assistance Services

Spanish
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame Call 1-877-696-6775.

Chinese
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-696-6775.

Korean
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 번으로 전화해 주십 시오. 1-877-696-6775

Portuguese
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-877-696-6775

Gujarati
!ચના: % ત' ગuજરાતી બોલતા હો, તો િન:શu3ક ભાષા સહાય 9વાઓ તમારા મા= ઉપલ@ધ B. ફોન કરો 1-877-696-6775

Polish
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-877-696-6775

Italian
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-877-696-6775

Arabic
ملحوظﻅة: إﺇذﺫاﺍ كنت تتحدثﺙ اﺍذﺫكر اﺍللغة،٬ فإنﻥ خدماتﺕ اﺍلمساعدةﺓ اﺍللغوﯾﻳة تتواﺍفر لك بالمجانﻥ. اﺍتصل برقم 1- )رﺭقم 1-877-696-6775

Tagalog
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-696-6775

Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните1-877-696-6775

French Creole
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-877-696-6775

Hindi
!ान द:% य'द आप िहं दी बोलते ह0 तो आपके 2लए मु6 म% भाषा सहायता सेवाएं उपलb ह।0 1-877-696-6775 पर कॉल कर।%

Vietnamese
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-696-6775

French
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-877-696-6775

Urdu
کرﯾﻳں 6775-696-877-1 le خبردﺩاﺍرﺭ: اﺍگر آﺁپﭖ اﺍرﺭدﺩوﻭ بولتے ہﯿﻴں،٬ تو آﺁپﭖ کو زﺯبانﻥ کی مددﺩ کی خدماتﺕ مفت مﯿﻴں دﺩستﯿﻴابﺏ ہﯿﻴں ۔ کالﻝ

DOWNLOAD THE PDF HERE